İhtarname Nedir?

İhtarname Nedir?

İhtarname taraflar arasındaki uyuşmazlığın yargılama makamına taşınmadan önce, alacaklının borçluya, işçinin işveren veyahut herhangi bir hak alacaklısı olan kişinin karşı tarafa noter aracılığı ile (zorunlu değildir) uyarı niteliğinde gönderdiği bir belgedir.

Alacak borç ilişkileri sebebi ile çekilen ihtarnamelerin noter aracılığı ile yapılması borçlunun temerrüde düşürülmesi açısından fayda sağlayacaktır. Yine işçi işveren ilişiklerinde meydana gelen anlaşmazlıklarda İş Kanunundan kaynaklanan hakları kullanmadan önce, uzlaşma ortamının sağlanabilmesi ve hakkın daha çabuk elde edilebilmesi için ihtarname gönderilmesinde hukuki yarar vardır.

Kira sözleşmesinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda, aile hukukunu ilgilendiren terk nedeni ile açılmış olan boşanma davalarında da ihtarname büyük önem taşımaktadır.

Tarafınıza çekilmiş bir ihtarnamenin varlığı halinde, zorunluluk taşımasa da aynı kanal ile ihtarnameye cevap vermeniz sizlere fayda sağlayacaktır.

İhtarname muhtemel bir yargılama da delil niteliğinde kullanılacağından dolayı çok dikkatli kaleme alınmalıdır.1512 sayılı Noterlik Kanunun 103. Maddesinde sayılan ihtarnamede bulunması gereken hususlara riayet ederek düzenlenmesinde fayda vardır.