Uzlaşma

Uzlaşma

6763 sayılı kanun 02/12/2016 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu tarihten sonra Türk Ceza Kanun da uzlaşma kapsamında sayılmayan suç tipleri de uzlaşma kapsamına dahil edilmiştir. 02/12/2016 tarihinde resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren bu madde kapsamında, halen soruşturması yada kovuşturması devam eden dosyalarda tarafların uzlaşarak davanın sonuçlandırılması yolu açılmıştır.  Kesinleşmiş mahkumiyet kararlarını kapsamayan bu düzenleme, uzun yargılama sürecinin kısalmasına fayda sağlayacaktır.
Her suç tipinde mümkün olmayan uzlaşma her iki tarafında uzlaşmacı gözetiminde yapacakları müzakereler ile sonuçlanacak olup, sanık tarafından müştekinin yani suçtan zarar görenin var ile zararı giderilecektir.
Uzlaşmanın sonucunda ne olacağı dosyanın mevut haline göre değişkenlik göstermekte olup, soruşturma aşamasında uzlaşma sağlanır ise şüpheli hakkında dava açılmaz, dava açıldıktan sonra yani muhakeme aşamasında taraflar arasında uzlaşma sağlanır ise dava düşer, mağdur açısından ise zararı daha kısa sürede tazmin edilmiş olur.     
Uzlaşmanın yetkili kişilerce yapılması son derece önemli olup, uzlaşma dikkatle yürütülmesi gereken bir süreçtir. 

UZLAŞMA KAPSAMINDA BULUNAN SUÇLAR

1- Bir Türk vatandaşının TCK 13.maddede yazılı suçlar dışında aşağı sınırı bir yıldın az hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede işlediği ve kendisi Türkiye’de bulunduğu takdirde, bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması ve Türkiye’de kovuşturula bilirliği bulunması ve zarar görenin şikayeti olması hali (11/2)
2- Bir yabancının TCK 13.maddede yazılı suçlar dışında, Türk Kanunlarına göre aşağı sınırı en az bir yıl hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede bir Türk vatandaşının veya Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisinin zararına işlenmesi, bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması, failin Türkiye’de bulunması ve suçtan zarar görenin şikayetçi olması hali (12/2)
3- Kasten yaralama (3. fıkra hariç madde 86)
4- Kasten Yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi (88)
5- Taksirle yaralama, 89. maddedeki suçların tümü, şikayete tabi olup olmadıklarına bakılmaksızın uzlaşma kapsamındadır.
6- Tehdit (106);
7- İş ve çalışma hürriyetini ihlal (117/1);
8- Kişilerin huzur ve sükununu bozma (123);
9- Hakaret (125), kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen (125/3-a) hariç,
10- Kişinin hatırasına hakaret (130)
11- Haberleşmenin gizliliğini ihlal (132);
12- Kişiler arasındaki konuşmaları dinlenmesi ve kayda alınması (133);
13- Özel hayatın gizliliğini ihlal (134);
14- Alacağın tahsili maksadıyla cebir veya tehdit kullanılması (150/1);
15- İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme (153/1,2). Kanununun 167/2. maddesinde belirtilen kişilerin zararına işlenmesi halinde
16- Hakkı olmayan yere tecavüz (154/1) Kanunun 167/2. maddesinde belirtilen kişilerin zararına işlenmesi halinde şikayete tabi ve uzlaşma kapsamında.
17- Hakkı olmayan yere tecavüz (154/3); Kanunun 167/2. maddesinde belirtilen kişilerin zararına işlenmesi halinde
18-Bedelsiz senedi kullanma (156/1).
19-Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf (160).
20- Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi (164/1), Kanunun 167/2. maddesinde belirtilen kişilerin zararına işlenmesi halinde
21- Suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi (165/1), Kanunun 167/2. maddesinde belirtilen kişilerin zararına işlenmesi halinde
22- Bilgi vermeme (166/1), Kanunun 167/2. maddesinde belirtilen kişilerin zararına işlenmesi halinde
23- Açığa imzanın kötüye kullanılması (209/1); birinci fıkra
24- Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali (233/1); birinci fıkra şikayete tabi ve uzlaşma kapsamında. 25- Ticari sır, müşteri sırrı veya bankacılık sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri açıklama (239); CMK 253/1. madde uyarınca 4. fıkra hariç, maddenin tamamı
26- Yabancı devlet temsilcilerine karşı hakaret (342/2), şikayete bağlı ve uzlaşma kapsamında.
27- Hırsızlık (141)
28-Dolandırıcılık (157)