İŞYERİ DEVRİ HALİNDE İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALMAYA HAK KAZANIR MI?

İŞYERİ DEVRİ HALİNDE İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALMAYA HAK KAZANIR MI?

İşçinin çalıştığı iş yerinin, devri işçinin sözleşmesini sona erdirmemektedir. Devredilen iş yerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatları da bu devirden etkilenmez. İşçinin kıdem, bu işyerlerindeki çalışma süreleri toplanarak hesaplanır. Ancak bu sürelerin toplanıp kıdeme esas alınması için aranan tek koşul devir esnasında işçinin iş akdinin devam ediyor olmasıdır.

İşyerinin devri halinde, hem devreden işveren hem de devralan iş veren kıdem tazminatından sorumludur. İşyerini devreden işverenin sorumluluğu, işçinin bu işverene ait iş yerinde çalıştığı süre ile sınırlıdır.

İhbar tazminatı ve yıllık izin ücretinin tamamından ise, devralan işveren tek başına sorumludur.

Devir tarihine kadar doğuşmuş ücret, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ve genel tatil ücretlerinden, hem devreden işveren hem de devralan işveren beraber sorumludur. Ancak devreden işverenin sorumluluğu 2 yıldır.

Mevsimlik işlerde, işçinin kıdemi, çalıştığı günler toplanmak suretiyle değil, iş sözleşmesinin devam ettiği tüm süre esas alınarak belirlenir. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile değişik işverenler yanında çalışanlar, her iş sözleşmesi için ayrı ayrı kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.