İBRANAME NEDİR? UNSURLARI NELERDİR?

İBRANAME NEDİR? UNSURLARI NELERDİR?

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 420. maddesine göre;

Hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir.

İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür.
Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu hâlde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması zorunludur.
İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, destekten yoksun kalanlar ile işçinin diğer yakınlarının isteyebilecekleri dâhil, hizmet sözleşmesinden doğan bütün tazminat alacaklarına da uygulanır.’

6098 saylı borçlar kanununda öngörüldüğü üzere, fesihten itibaren en erken 1 sonra düzenlenmesi, yazılı olması, ibraya konu olan alacağın türünün ve miktarının belirtilmesi ve ödemelerin banka yolu ile yapılması gerekmektedir. ilgili madde de ki unsurları taşımayan ibranameler hükümsüz sayılır.